نمونه سوالات دروس راهنمایی

ارائه نمونه سوالات درس املا وانشای تعدادی ازدبیران ادبیات در استان چهارمحال وبختیاری

1-    جمله هاي به هم ریخته ی زیر را مرتب کنید.

الف - نوجوان ، کشف استعدادها،آینده ی ،جستجوی،در،و،است،خویش

ب- بپرسيد ، اگر ، جايي ، از ، متوجه ، نشده ايد ، را ، از ، معلم ، آن ، را ، درس ، خوب 

2-    جمله هاي ناقص زير را كامل كنيد .

الف- اگر درس ها را با دقّت ....

ب- پاكيزگي و اخلاق خوش از ....

ج- فردا...

3-    نامه اي به يكي از معلّم هاي خود بنويسيد و از او تشكّر كنيد .

4-    منظور هر يك از ضرب المثل هاي زير را در يك سطر بنويسيد .

الف- از چاله درآمد به چاله افتاد

ب- هر كه بامش بيش ، برفش بيشتر  

5-    داستان كوتاه زير را بخوانيد ؛ سپس آنرا به نثر روان و ساده برگردانيد.

شنيدم گوسفندي را بــزرگي        رهانيد از دهان و دست گرگـــي

شبانگه كارد بر حلقش بماليد       روان گـــوسفند از وي بناليـــــد

كه از چنگالِ گرگم در ربودي       چو ديدم عاقبت خود گرگ بودي

6-   با نوشتن جمله اي زيبا و دلنشين ، واژه هاي شماره ي يك را به واژه هاي شماره ي دو تشبيه كنيد 

      شماره 1                          شماره 2

الف - هواپیما                               عقابی تیزرو

ب- مادر                                   شمع فروزان

 

 

 

                          

7- براي هر كدام از اسم هاي زير يك صفت بنويسيد

الف- لباس                        ب- داستان                         ج- پزشك                           د- نقاشي

9– کدام شکل زبان از دیگر اشکال آن ماندگارتر بوده و باعث ارتباط بین نسل هاست؟

الف) زبان اشاره                                  ب)زبان گفتار                              ج)زبان نوشتار

10-با ترکیب های زیر جمله ای زیبا بنویسید:

معرفت کردگار

مصاحبت دوستان

11- جمله ی زبانی زیر را به صورت جمله ی «ادبی» بنویسید:

باد وزید.

13- در شعر زیر کدام یک از زیبایی های ادبی به کار رفته است:(2 مورد کافی است)

« جوجه های کبوتران گفتند                              کاش می شد کنار هم باشیم

روی گلدسته های یک گنبد                            روز و شب زائر حرم باشیم»

14-دو کلمه ی آینده و جوان را در یک جمله به کار ببرید.

15- متن زیر را نشانه گذاری کنید:

- شاپرک گفت متاسّفانه وقت رفتن رسیده خداحافظ تروم عزیز  ( !« » ، : . ؟ )

16- در متن زیر سجع ها را مشخص کنید:

« دانش تو را پاسبان است و و تو مال را نگهبان»

17- درباره ی مصراع « دیو چو بیرون رود فرشته درآید» یک بند بنویسید.

18-     با شبکه های مراعات نظیر زیر یک جمله بسازید

مزرعه - داس - درو

[ دوشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۹ ] [ 19:19 ] [ قربانی ]

[ ]

ضمن قدر دانی از این همکار فرهیخته وزحمت کش

«باسمه تعالی»

نمونه سوالات املا­ی فارسی

پایه دوم راهنمایی

ردیف

شرح سوالات

شمارک

 

«درس اوّل»

 

1

کدام گزینه با واژه ظلمت هم خانواده نیست؟

الف)ظالم                 ب)مظلوم                 ج)ضلال                   د)تظّلم

25/0

2

املای کدام گزینه با توجه به معنی نادرست است؟

الف)ارسال:فرستادن                   ب)ابلاق:رساندن پیام                ج)زایا:زاینده            د)رایحه:بوی خوش

25/0

3

واژه های «فرزانه،دیوانه» و «تحوّل و دگرگونی» و «کریم و کرامت» هر کدام به ترتیب نسبت به هم چه حالتی دارند؟

الف)هم خانواده،مترادف،متضاد                ج)متضاد،مترادف،هم خانواده

ب)هم خانواده،متضاد،مترادف                   د)متضاد،هم خانواده،مترادف

25/0

4

با توجه به کلمات هم خانواده­ی داخل پرانتز،حرف جا افتاده از کلمات زیر را بنویسید.

الف)نــ...ــام(نظم)                            ج)اعتــ...اد(عقیده)

ب)معا...ر(اعصار)                              د)انـسـ...ـام(منسجم)

1

 

«درس دوم»

 

5

واژه های ردیف «الف و ب» از لحاظ شکل.................یکسان اند و از نظر تلفّظ و ......................با هم تفاوت دارند.

الف)مسکن،قوت،مبین                             ب)مسکّن،قوّت،مبیّن

5/0

6

با واژه های زیر جمله بسازید.

مقدّم:....................................   مقدم:.........................................

1

7

کدام گزینه با واژه­ی«مسلم» هم خانواده نیست؟

الف)اسلام                   ب)تسلیم                    ج)لامسه                      د)سلام

25/0

 

«درس سوم»

 

8

کدام گزینه­ با واژه­های« فضل» هم خانواده نیست؟

الف)تفضیل                ب)فاضل             ج)لفظ               د)افضل

25/0

9

شکل درست املای واژه ها را با توجه به معنای جمله برای جای خالی انتخاب کنید.

الف)هر کس کار....................انجام دهد،خداوند چند برابر........................آن کار را به او می بخشد.(ثواب،صواب)

ب)صدای شعار مردم،در واقع صدای ......................... آن ها به حکومتی فاسد و ستمگر.(اعتراض،اعتراز)

75/0

10

کدام گزینه به معنای«اجر و پاداش » است؟

الف)صواب             ب)سواب                 ج)ثواب                    د)سراب

25/0

11

چكيده­ي انديشه­هاي  بلند در قالب جملات كوتاه را گويند.

املای صحیح کلمات را، با توجه به تصویر و عبارت هر گزینه بنویسید.

 

 

                              الف)...............................                                                  ب).......................

 

1

 

«درس چهارم»

 

12

منظور از واژه «مُلک»در جمله­ی زیر چیست؟«مُلک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزکاران کمال یابد»

الف) فرشته                      ب)پادشاه                    ج)زمین زراعی                 د)پادشاهی

25/0

13

کلمات مناسب را با توجه به معنی آن ها در جمله جایگزین کنید.

الف)نادان را به از خموشی نیست و اگر این .....................بدانستی ،نادان نبودی.(مسلحت،مصلحت)

ب)هرگز کسی به جهل خویش ........................نکرده است،مگر آن که بی موقع سخن گوید.(اقرار،اغرار)

5/0

14

کدام گزینه با بقیه گزینه ها فرق دارد؟(از نظر ساده و غیر ساده بودن)

الف)دانش                  ب)خردمند                    ج)گوهر                            د)نادان

25/0

15

واژه های متضاد را به هم وصل کنید(در ردیف ب یک واژه اضافی است.)

الف)خردمند،پهناور،ناتوانی                                                                ب)کم وسعت،توانا،نادان،سكوت

75/0

16

کدام یک از گزینه­های زیر با واژه«مزروع» هم خانواده نیست؟

الف)زراعت                       ب)مزرعه                  ج)ضریح                          د)زارع

25/0

17

درست یا نادرست بودن گزینه­های زیر را مشخص کنید.

الف)واژه­ی «هور» به معنای خوبان بهشتی است.            درست            نادرست

ب)مفرد واژه­ی«اوصیا»«وصیت» است.                          درست            نادرست

5/0

18

املای کدام گزینه با توجه به معنای آن نادرست است؟

الف)بصیرت:بینایی     ب)ثواب:پاداش      ج)تعبیه:قرار دادن           د)غرص:کاشت درخت

25/0

19

مفرد واژه­های«القاب،کلمات،فواصل» به ترتیب عبارتند از:.........................

الف)مقلوب،کلمه،تفصیل                    ج)لقب،کلمه،مفاصل

ب)لقب،کلمه،فاصله                           د)مقلوب،کلام،مفصل

25/0

20

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟

الف)قالب خانه­های ایرانی یک طبقه است.       

ب)جوانان ایرانی در محضر استادان به آموختن علم و ادب می پردازند. 

ج)ایرانیان در حضور بزرگان موقّر و متین می نشینند.

  د)در ایران نشستن در مجالس آداب خاصّی دارد.

 

25/0

21

جدول زیر را کامل کنید.

کلمه

 هم خانواده

مترادف

متضاد

محدود

منظّم

پسندیده

 

 

 

25/2

22

حروف جا افتاده را با توجه به هم خانواده­ی کلمات،در جای خالی قرار دهید.

الف)فــ...ـیلت(فضل- فاضل)               ج)مـ...تور(ساتر- ستّار)

ب)محــ...ـر(حاضر –احضار)                د)منحــ...ـر(انحصار- حصار)

2

23

با مفرد واژه­های زیر یک جمله بسازید.

لطایف:.............  مقاصد:................   اخبار:...................   انوار:................

2

24

کدام گزینه­ با کلمه­ی «مقاصد» هم خانواده است؟

الف)قصور              ب)قاصر                   ج)قاصد                      د)قصر

25/0

25

مفرد واژه­ی«لطایف» کدام است؟

الف)لطف              ب)لطیفه                   ج)لطیف                       د)لطافت

25/0

26

جمع مکسّر«علم،مدرسه،کتاب»به ترتیب کدام است؟

الف)علوم،تدریس،مکتب                         ج)تعلیم،مدارس،کتب

ب)علوم،مدّرس،کتب                               د)علوم،مدارس،کتب

25/0

 

«درس هفتم»

 

27

کدام گزینه با واژه «منحصر» مترادف است؟

الف)محمود               ب)محدود                  ج)انحصار                       د)حصار

25/0

28

واژه­های مناسب را با توجه به معنای جمله برای جای خالی انتخاب کنید.

الف)بهار فصل تجدید..................طبیعت است.(حیاط،حیات)

ب)در تابستان،.................از درس امکان بهره بردن از زیبایی­های این فصل را دو چندان می کند.(فراغت،فراقت)

ج)در فصل بهار،زمین زیبایی بنفشه­های نیلی و زرد و کبود را به چشم مشتاقان طبیعت...........می كند.(عرزه،عرضه)

5/1

29

کدام گزینه به معنای«اندیشیدن و فکر کردن»است؟

الف)تعلّل                  ب)تکبّر                    ج)تأمّل                       د)تحمّل

25/0

30

با توجه به (کلمات هم خانواده داخل پرانتز)يا(معنای کلمات)حروف جا افتاده در هر واژه را بنویسید.

الف)ا...تزاز(تکان خوردن)                         ج)حیا...(زندگی)

ب)مقـ...ــد(قاصد – مقصود)                      د)...ــرورت(ضروری)

 

2

 

«درس هشتم»

 

31

املای کدام گزینه با توجه به معنای آن نادرست است؟

الف)انباز:شریک                ب)نغز:خوب،نیکو            ج)مأمور:آبادشده               د)صورتگر:نقّاش

25/0

32

در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید.

الف)هم کارگهی هم چو زمین ساخته.................(مأمور-معمور)

ب)چون برآید این همه گل­های.................کامکار؟(نقذ-نغز)

5/0

 

«درس نهم»

 

33

كدام گزينه با ساير گزينه­ها متفاوت است؟

الف)فراز و نشيب               ب)رنج و سختي               ج)شقاوت و سعادت               د)محروم و بهره مند

25/0

34

با توجه به معناي كلمات،املاي كدام گزينه نادرست است؟

الف)شقاوت:بدبختي                 ج)منذلت:مقام،مرتبه

ب)فيض بخشش                      د)محك:ابزار سنجش

25/0

35

معني وا‍ژه­ي«تَعَب» در كدام گزينه آمده است؟

الف)آساني                  ب)سختي                 ج)شادي              د)زاري

25/0

36

معني واژه­ي«خُرد» در كدام گزينه آمده است؟

الف)آشاميد،ميل كرد               ب)ريزو كوچك            ج)عقل و منطق            د)درشت و بزرگ

25/0

37

درست يا نادرست بودن گزينه­هاي زير را مشخص كنيد.

الف) دو يا چند كلمه­ كه تقريباً معناي نزديك به هم دارند،«كلمات متضاد» مي گويند. درست         نادرست

ب)واژه­ي «خورد»از خوردن و به معناي«ريز و كوچك»است.                                      درست        نادرست

5/0

38

كلمات متضاد را به هم وصل كنيد.

الف)مسلمان،رنج،صلح،محروم

ب)جنگ،بهره مند،كافر،راحتي و آسايش

1

39

مترادف واژه­هاي زير را بنويسيد.«علم،جهل،فيض،آسان»

1

40

املاي كدام گزينه با توجه به معني آن «نادرست» است؟

الف)استعداد:توانايي   ب)مهارت:استادي           ج)نسيب:بهره               د)نظير:مانند

25/0

41

در هر گزينه دور شكل صحيح كلمات خط بكشيد.

الف)ارتباط معثّر- ارتباط مؤثّر    ج)مشغّت و سختي،مشقّت و سختي

ب)طراوت و شادابي – تراوت و شادابي    د)موقعيّت هاي مهم،موغعيّت­هاي مهم

2

42

كدام گزينه با ساير گزينه­ها،متفاوت است؟

الف)طراوت و شادابي   ب)فراز و نشيب   ج)اعتبار و ارزش   د)كشف و نوآوري

 

25/0

 

درس يازدهم

 

43

در بيت زير چند كلمه­ي«مخفّف» وجود دارد؟  «مي باش به عمر خود سحرخيز   وزخواب سحرگهان بپرهيز»

الف)يك                        ب)دو                     ج)سه                             د)چهار

25/0

44

مترادف واژه­هاي «خرسند» در كدام گزينه آمده است؟

الف)رضايت               ب)راضيه                   ج)راضي                          د)رضا

 

25/0

45

درست يا نادرست بودن گزينه­هاي زير را مشخّص كنيد.

الف)واژه­ي «شصت» به معناي «انگشت بزرگ دست يا پا» است.                          درست            نادرست

ب)كلمات مخفّف بايد به همان صورتي كه تلفّظ و شنيده مي شوند،نوشته شوند.  درست            نادرست

5/0

46

كدام گزينه با واژه سعادت هم خانواده نيست؟

الف)مسعود                ب)سعيد               ج)استعمار                   د)سعيده

25/0

47

جمع كلمه­ي «ادب»در كدام گزينه آمده است؟

الف)اديب              ب)آداب                  ج)مؤدّب                    د)تأديب 

25/0

48

واژه­هاي زير را در جمله بكار ببريد.

الف)تأمّل:.........................     ج)چابك:...........................

ب)زنهار:..............................  د)هان:..............................

2

49

در هر گزينه با توجه به معني دور املاي صحيح كلمات خط بكشيد.

الف)موعترف-معترف-معطرف(اقرار كننده)

ب)مسطمع-مصتمع-مستمع(شنونده)

ج)استرلاب-اصطرلاب-اسطرلاب(ابزاري در علم نجوم)

د)فزايل-فضايل-فذايل (خوبي ها)

1

50

كدام گزينه مترادف واژه­ي« هنجار» نيست؟

الف)روش                      ب)رفتار                       ج)گفتار                      د) معيار

25/0

51

كدام گزينه­ با واژه «مظاهر» هم خانواده نيست؟

الف)مظهر                      ب)ظاهر                        ج)حاضر                     د)ظهور

25/0

52

در متن زير غلط هاي املايي را مشخص كرده و صحيح آن را بنويسيد.

اهل هر خوانواده متناصب با آداب و معيارهاي اخلاغي خود تربيت مي شوند و هريم و هرمت يك ديگر و اجتماع را پاس مي دارند.

 

 

 

5/2

 

«درس سيزدهم»

 

53

معني واژه­ي«نوازنده» در مصرع«وي نوازنده­ي دل هاي نژند» در كدام گزينه امده است؟

الف)كسي كه اهنگي مي نوازد.                ج)انوازشگر و مهربان

ب)كسي كه نيازمند است.                          د)نازكننده

25/0

54

كدام گزينه به معناي «ارزش» است؟

الف)غدير              ب)قادر                 ج)غدر                    د)قدر

25/0

55

درست يا نادرست بودن گزينه­هاي زير را مشخص كنيد.

الف)تمركز و دقت هنگام نوشتن املا،امكان درست نويسي كلمات را كاهش مي دهد. درست        نادرست

ب)كلمه­ي «قدر» به معناي «نيرنگ و بي وفايي» است.                                                   درست        نادرست

ج)واژه­ها در زبان هاي مختلف فقط در تلفّظ دچار تغيير و تحوّل مي شوند.                    درست       نادرست

 

75/0

56

كلمات مناسب را با توجه به معني در جاي خالي قرار دهيد.

«عزّت از ..................... نشناخته­اي     عمر در .................كشي باخته­اي»    (خار – خوار)

5/0

57

با واژه­هاي زير جمله بسازيد.

الف)حبيب:....................  ب)نژند:.......................    ج)دلق:..........................

5/1

 

درس چهادهم

 

58

با توجه به معني املاي كدام گزينه نادرست است؟

الف)حلاوت:شيريني    ب) زكاوت:باهوشي      ج)هلهله:فرياد شادي          د)طراوت:شادابي

 

25/0

59

كدام گزينه با واژه­ي«حكمت»هم خانواده نيست؟

الف)حكيم                    ب)محكوم                    ج)تحكيم                          د)تحريم

25/0

60

در متن زير غلط­هاي املايي را مشخص كرده و صحيح آن ها را بنويسيد.

محـــــّمد تقي توانست با تلاش و پشت كار فراوان به مغام سدر اعظمي برسد و لغب اميركبير بيابد و منشع خدمات فراواني براي كشورش،ايران،باشد.

5/2

 

«درس شانزدهم»

 

61

معني واژه­ي«طاير» در كدام گزينه آمده است؟

الف)پرواز كردن           ب)پرنده              ج)پريده                 د)پرواز

25/0

62

كدام گزينه با واژه­ي «تحريم» هم خانواده است؟

الف)ترحيم             ب)رحيم               ج)محروم                  د)مرحوم

25/0

63

املاي كدام گزينه با توجه به معني كلمات نادرست است؟

الف)محاربه:جنگيدن با يكديگر   ب)استعمال: به كاربردن   ج)صبا:سرزمين ملكه بلقيس     د)طاير:پرنده

25/0

64

در كدام گزينه غلط املايي بيش تري وجود دارد؟

الف)غليان ها شكسته شد و تنباكو تهريم شد.

ب)قار تاريك و نمناك بود و قطره­هاي آب از شكاف سغف مي لقزيد.

ج)اليوم اصتعمال توتون و تنباكو در حكم محاربه با امام زمان است.

د)شاه به تنگنا افتاد و توطئه­ي انگليس شكست خورد.

5/0

 

«درس هفدهم»

 

65

كدام يك از دو كلمه­ي داخل پرانتز با توجه به جمله داده شده صحيح است؟ دور آن خط بكشيد.

الف)رود كرخه پس از پيمودن مسافت طولاني خود را به(حورالعظيم –هورالعظيم)مي رساند.

ب)هم كارگهي هم چو زمين ساخته......................(مأمور،معمور)

5/0

66

در كلمات زير تشديد روي كدام حرف قرار مي گيرد،آن را دقيقاً روي حرف مورد نظر قرار دهيد.

همت،عزت،تحرك،مقدس،تخصص

25/1

67

حرف جا افتاده از كلمات زير را با توجه به (كلمه­هاي هم خانواده در پرانتز)بنويسيد.

الف)تــ...ـميلي(تحمّل – حمل)      ج)عــ...ـيم(تعظيم – اعظم)

ب)عــ...ت(عزيز،معرّز)                  د)تخــ...ص(مخصوص -  خصوصيّت)

1

68

براي كلمات رديف الف،مترادف مناسبي از رديف ب انتخاب كرده و به آن وصل كنيد.(در رديف ب يك واژه اضافي است)

الف)فرهمند،موافق،استوار،هجوم

ب)حمله،سازگار،با شكوه،فردوس،پايدار

1

69

كدام گزينه به معناي«دادوستد كردن» با يك ديگر است؟

الف)معارضه                        ب)معامله                    ج)مقابله                   د)مكالمه

25/0

70

كدام گزينه با ساير گزينه­ها، متفاوت است؟

الف)ميهن آباد                    ب)رفقاي صميمي          ج)عصر قاجار          د)آسمان بلند

25/0

71

املاي كدام گزينه با توجه به معناي آن نادرست است؟

الف)التهاب :برافروختگي                    ج)اقراض: خواست ها،اهداف

ب)رجحان:برتري                               د)تشتّت آرا:پراكندگي نظرها و عقيده­ها

25/0

72

كدام گزينه«جمع»نيست؟

الف)اغراض               ب)مطالب                 ج)فراوان                د)جوانان

25/0

73

درست يا نادرست بودن گزينه­هاي زير را مشخّص كنيد.

الف)واژه­ي«اثاث» به معني«پايه و بنياد» چيزي است؟   درست        نادرست

ب)مفرد واژه­ي«مخارج» «مخرج» است؟                     درست          نادرست

 

5/0

74

در هر قسمت رابطه­ي بين كلمات را مشخص كنيد.(از لحاظ مفرد-مترادف و هم خانواده و ...)

الف)معاوضه،معامله(               )   ج)شكوه و شكايت(               )  

ب)صبر ،تحمّل       (               )   د)آشنا،بيگانه         (               )  

2

 

75

واژه­ي «نيك مرد» در كدام دسته قرار مي گيرد.

الف)مضاف و مضافٌ اليه مقلوب     ج)موصوف و صفت مقلوب

ب) مضاف و مضافٌ اليه                          د) موصوف و صفت

25/0

76

لغت صحيح را با توجه به معناي آن انتخاب كرده و در جاي خالي قرار دهيد.

پيش آمد مهمّي در ....................... رخ داده بود،همه از سياست و وطن صحبت مي كردند.(مَلَك، مُلك)

نظام جمهوري اسلامي ايران بر .......................ايمان و عقيده استوار است.(اثاث،اساس)

 

 

«درس بيستم»

 

77

مترادف واژه­هاي رديف الف را در واژه­هاي رديف ب مشخّص كرده و به هم وصل كنيد.

الف)درخشان،رخساره،بشارت،حماسه

ب)چهره،رشادت،تابان،مژده

1

78

كدام گزينه با واژه­ي «صعود» هم خانواده نيست؟

الف)تصعيد                 ب)تصاعد                   ج)صيّاد                      د)صاعد

25/0

79

كدام واژه «غير ساده» است؟

الف)نيكان                ب)مشعل ها            ج)تاريخ                     د) پيامبر

25/0

 

«درس بيست و يكم»

 

80

در هر گزينه رابطه­ي بين كلمات را مشخّص كرده و بنويسيد.(از لحاظ مترادف و متضاد،هم خانواده  و...بودن)

الف)تاب و تحمّل(............)      ج)نظام و نظم(............)

ب)ناپايدار ، گذرا(............)       د)صبا،سبا     (............)

2

81

جمع مكسّر واژه­هاي زير را بنويسيد.

الف)عمل............   ب)وقت ..............  ج)وظيفه..............   د)بركت..............

1

82

كدام گزينه به معناي «درد و رنج» است؟

الف) عَلَم              ب)طَرَب                ج)اَلَم                     د)عمل

25/0

83

كدام گزينه با واژه­ي «تعلّل» هم خانواده نيست؟

الف)معلول            ب)عامل                 ج)علل                      د)اعلال

25/0

84

يكي از راه هاي تشخيص شكل درست املاي كلمات علاوه بر توّجه به معنا،دقّت در ..................است.

5/0

85

در متن زير غلط هاي املايي را مشخص كرده و صحيح آن ها را بنويسيد.

روزگار دريايي است كه هميشه در جذر و مد است،اگر امروز آرام باشد،مثلّماً فردا توفاني خواهد شد،پس فرصت ها را قنيمت بشماريد.بسا اشخاص كه در نتيجه­ي قفلت از گزر عمر استفاده نكردند و به اعماغ اين دريا فرو رفتند.

[ سه شنبه بیستم مهر ۱۳۸۹ ] [ 18:48 ] [ قربانی ]

[ ]

                                         نمونه سوالات انشا و آیین نگارش فارسی          

                                                                 پایه دوم راهنمایی

ردیف

شرح سوالات

شمارک

1

کلمات ، جمله ها و نوشته های ما چون ظرف هایی هستند که ...............و................ما را در خود جای میدهند.

5/0

2

درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید.

الف)آثار ادبی و گفتار ما رنگ فکر و عقیده­ی درونی ما را نمایان می سازند.                  درست          نادرست

ب)هنگام خواندن یک اثر،بدون درنگ و تأمّل می توان به زمینه­ی فکری آن اثر پی برد. درست          نادرست

5/0

3

مفهوم بیت «از ظلمت خود رهایی ام ده        با نور خود آشنایی ام ده »  را به نثر ساده و روان بنویسید.

1

4

جمله­ی زیر را تا یک بند (3 سطر)کامل کنید.

انقلاب اسلامی،انقلابی است که..............

5/1

5

مترادف کلمه­های زیر را بنویسید و آن ها را در یک بند به کار ببرید.

«استقلال،ایثار،حماسه،استواری»

2

 

«درس دوم»

 

6

در بیت«از ولای دودمانش زنده­ام       می توان دیدن نوا در سینه­ام» کدام آرایه ادبی وجود دارد؟

الف)تلمیح             ب)تضاد                 ج)تشبیه                د)تشخیص

25/0

7

داستان مربوط به مصرع«چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است»را در یک بند(3 سطر) بنویسید.

5/1

8

آرایه­ی تلمیح را توضیح دهید.

1

9

گونه­ی گفتاری زبان را در نوشتار به کار نمی بریم مگر در....................

الف)جملات تعجّبی        ب)جملات امری        ج)جملات طنز و لطیفه­ها        د)نقل قول ها و سبک های ویژه

25/0

10

در کدام گزینه به حدیث شریف «اَنا مدینةُ العِلمِ و عَلیٌّ بابُها» اشاره شده است؟

الف)چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است                         ج)مسلم اوّل شه مردان علی است

ب)خاکم و از مهر او آیینه ام                                                     د)ذات او دروازه­ی شهر علوم

25/0

 

«درس سوم »

 

11

به عبارت­های کوتاه و آهنگین که خلاصه و فشرده­ی خواسته­های یک گروه یا ملّت است،.................می گویند.

25/0

12

چرا شعارها گاهی،لحنی محکم و حماسی دارند؟

1

13

معمولاً در گفت و گوی های بین اشخاص در داستان ها و فیلم نامه ها،به جای نام گوینده از نشانه­ی نگارشی ...........استفاده می کنند.

الف)ویرگول،                              ب)گیومه«  »                     ج)دو نقطه:                         د)خط فاصله-

 

 

25/0

14

علائم نگارشی مناسب را در متن زیر بکار ببرید.

مادر بزرگ گفت عجب زمستانی بود این جمله برای محسن و زهرا خیلی آشنا بود محسن پرسید                    کدام زمستان مادربزرگ

 

25/1

 

«درس چهارم»

 

15

مفهوم جمله­ی«نادان را به از خموشی نیست»در کدام گزینه آمده است؟

الف)خاموشی بهتر از نادانی است.                            ج)بهترین کار برای نادان سکوت است.

ب)نادان بهتر است فایده کم حرفی را بداند.              د)بهتر از خاموشی چیزی در این دنیا وجود ندارد.

25/0

16

مفهوم بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید.

«به گیتی بهتر از دانشوری نیست   به جز دانش به گیتی مهتری نیست»

1

17

با واژه های«خردمند،دانش،توانایی،کتاب» یک بند«3 سطر» درباره­ی فواید علم و دانش بنویسید.

5/1

 

«درس پنجم»

 

18

برای موضوعات زیر کلمات قصار یا امثال و حکم بنویسید.

صبر...........................                                          نیکوکاری...........................

امیدواری...........................                                    دوست...........................

2

19

متن زیر را با تبدیل ضمیر«من» به «او» بازنویسی کنید.

«من می توانم برای رسیدن به اهدافم برنامه ریزی کنم و هرگز در این راه احساس خستگی نمی کنم».

25/1

20

 

1

کلمات قصار را تعریف کرده و 1 مثال بزنید.

21

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف)یکی از زیبایی ها و هنرهای ادبی،کوتاه گفتن و .................. است.

ب)در زبان فارسی به برخی از کلمات قصار......................می گویند.

5/0

 

درس ششم

 

22

در بیت«درونش همچون غنچه از ورق پر    به قیمت هر ورق زان یک طبق دُر» کدام آرایه­ی ادبی بکار رفته است؟          الف)تشخیص                           ب)تشبیه                        ج)تلمیح                        د)تضاد

25/0

23

با شبکه مراعات النظیر زیر جمله بسازید.«کتاب، اسرار،دانش»

1

24

یک تشبیه بنویسید که یک طرف آن«کتاب» باشد و ارکان تشبیه را مشخص کنید.

2

25

جمله­ی ناتمام زیر را تا یک بند کامل کنید.

وقتی کتابی را می خوانم،احساس می کنم...................................

 

 

5/1

 

«درس هفتم»

 

26

با توجه به بیت«درونش همچون غنچه از ورق پر    به قیمت هر ورق زان یک طبق در» مشبهٌ به کدام است؟

الف)طبق   ب)ورق    ج)غنچه    د)کتاب

25/0

27

آرایه های ادبی مربوط به هر قسمت را مقابل آن گزینه بنویسید.

الف)در فصل بهار،زمین سر از خواب زمستانی بر می دارد.(..................)

ب)برگ درختان سبز در نظر هوشیار       هرورقش دفتری است معرفت کردگار(.................)

 

5/0

28

درست یا نادرست بودن گزینه های زیر را مشخّص کنید.

الف)در نوشته های زبانی،نویسنده با آوردن توصیف،تشبیه و ... نوشته های خود را زیباتر می کند.  درست      نادرست

ب)اگر نویسنده پیام خود را به صورت ساده بیان کند،نوشته­ی او«نوشته ادبی» است.            درست       نادرست

ج)نوشته ای که توصیف و تشبیه دارد،زیباتر و تأثیرگذارتر است.                                       درست        نادرست

د)نسبت دادن ویژگی های انسان به غیر انسان را «تشخیص» می گویند.                                درست        نادرست

1

29

با استفاده از آرایه­ی «تشخیص» یک بند درباره­ي«بارش باران در فصل بهار»و «رویش گل ها» بنویسید.

5/1

30

جمله­ی ناتمام زیر را تا یک بند(3 سطر)کامل کنید.

عدّه­ای پاییز را فصل غم و اندوه می دانند،امّا من............................

5/1

 

«درس هشتم»

 

31

معادل فارسی واژه های قرضی زیر را بنویسید.

فاکس:                  ایمیل:                      کوپن:                      کامپیوتر:                       سایت:

25/1

32

هر یک از واژه های سمت راست را به معادل های آن ها در سمت چپ وصل کنید.

(بخشنده،خطابخش،پوزش پذیر،دستگیر)                    (ناصر،ستّار،توّاب،کریم)

1

33

در بیت زیر کدام آرایه های ادبی به کار رفته است؟

«دارای دو گیتی ملک العرش خدایی    کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا»

الف)تشبیه                  ب)تلمیح                          ج)تشخیص                          د)تکرار

25/0

34

«برق از شوق که می خندد بدین  سان قاه قاه؟» چه آرایه­ی به کار رفته است؟

الف)تشخیص             ب)تشبیه                          ج)تضاد                               د)تکرار

25/0

35

درست یا نادرست بودن گزینه های زیر را مشخّص کنید.

الف)زبان عربی به دلیل اینکه زبان دینی ماست پیوند نزدیکی با زبان فارسی دارد. درست                نادرست

ب)زبان ها از طریق دادوستد با هم به غنی سازی یکدیگر کمک می کنند.            درست                 نادرست

ج)لازم نیست در همه انواع نوشته­ها علایم نگارشی را رعایت کرد.                        درست                نادرست

75/0

36

در نوشتن انشا باید به اصل........................و........................جملات توجه کنیم.

5/0

37

مفهوم بیت«دارای دو گیتی ملک العرش خدایی    کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا» را به نثر ساده و روان بنویسید.

1

38

متن نا تمام زیر را تا یک بند(3 سطر) کامل کنید.

وقتی به نقش و نگارهایی که در طبیعت زیبا جلوه نمایی می کنند،می نگرم.............................

هر گل زیبایی را که می بینم................................

5/1

 

«درس نهم»

 

39

مفهوم مصرع«خوش بود گر محک تجربه آید به میان»چيست؟

1

40

مفهوم مصرع«بی ادب می شود از فیض الهی محروم»در کدام گزینه آمده است؟

الف)انسان نباید بی ادب باشد.        ج) انسان های محروم با ادب هستند.

ب)خدا بی ادبی را دوست ندارد.   د)انسان بی ادب از لطف و بخشش خدا،بی نصیب می شود.

25/0

41

با واژه های «جوانان،ادب،بزرگی»یک بند بنویسید.

5/1

42

در مصرع«خاطرت یک سره از رنج و غم آزاد شود»«رنج و غم»نسبت به هم چه حالتی دارند؟

25/0

43

با واژه­های زیر جمله بسازید.

فیض:...........................    شقاوت:...................................... معدوم:.............................

5/1

 

درس دهم»

 

44

رعایت........................در انشا سبب زیبایی و انسجام نوشته می شود.

الف)جمله نویسی                  ب)زیبانویسی              ج)بندنویسی                د)داستان نویسی

25/0

45

نویسندگان با استفاده از ................................بر اعتبار و ارزش کلام خود می افزایند.

الف)رعایت علایم نگارشی                     ج)کلمات و جملات دشوار

ب)زیبانویسی                                          د)کلمات قصار و امثال و حکم

25/0

46

بهره­گیری از .......................متناسب با موضوع و محتوای نوشته،بر تأثیر و ارزش آن می افزاید.

الف)جمله­های کوتاه              ب)لغات دشوار                  ج)تضمین                       د)لغات بیگانه

25/0

47

یک بند درباره نوجوان بنویسید و در آن از آیات و روایات و کلمات قصار،استفاده کنید.

5/1

48

جمله­ی ناتمام زیر را کامل کنید.

زندگی یک سفر طولانی است،سفری که.........................................

5/1

 

«درس یازدهم»

 

49

در بیت«روزی که درآن نکرده­ای کار       آن روز ز عمر خویش مشمار»به چه چیزی اشاره دارد؟

الف)گذر عمر                     ب)انجام کار نیک                ج)ارزش وقت                  د)احترام به پدرومادر

25/0

50

درست یا نادرست بودن گزینه های زیر را مشخص کنید.

الف)به مجموعه آثاری که نویسنده در آن راه بهتر زیستن و خوشبختی انسان را نشان می دهد«ادبیات تعلیمی» گویند.درست            نادرست

ب)مثنوی معنوی از نمونه آثار«ادبیات تعلیمی»ما به شمار می رود. درست            نادرست

5/0

51

درباره­ی احترام به بزرگ ترها،والدین و معلّمان یک بند بنویسید.

5/1

52

درباره­ی فواید «سحرخیزی»یک بند(3 سطر)بنویسید.

5/1

53

مفهوم بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید.

«زنهار مگو سخن به جز راست   هر چند تو را در آن ضررهاست»

1

54

درست یا نادرست بودن گزینه های زیر را مشخّص کنید.

الف)به خاطر سپردن حکایات و مثل ها،نقشی در پرورش و تقویت مهارت نویسندگی ندارد.درست      نادرست

ب)اگر منظور خود را کوتاه و رسا بیان کنیم تأثیر سخن ما بیشتر خواهد بود.                        درست      نادرست

ج)یکی از شیوه های کوتاه نویسی،استفاده از کلمات قصار است.                                        درست      نادرست

75/0

55

کوتاه نویسی و کوتاه گویی چه فوایدی دارد؟

1

56

در کوتاه نویسی باید دقّت کنیم تا مطالب .............................فراموش نشود.

یکی از شیوه های کوتاه نویسی استفاده از ................................است.

5/0

57

با استفاده از شبکه مراعات النظیر زیر یک بند درباره تحّول ارتباطات بشری بنویسید.

«پرنده­ی نامه رسان-پیک-چاپار-پست الکترونیکی»

5/1

58

درباره­ی آداب اجتماعی انسان امروز یک بند بنویسید.

5/1

59

 

نشانه های نگارشی مناسب را در متن زیر به کار ببرید.

شیخ سلام کرد بهلول جواب سلام او را داد فرمود تویی شیخ بغداد که مردم را ارشاد می کنی

25/1

 

«درس سیزدهم»

 

60

مفهوم بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید.

«حدّ من نیست ثنایت گفتن         گوهر شکر عطایت سفتن»

1

61

در کدام گزینه کلمات با هم جناس نیستند؟

الف)سوزد،سازد               ب)آرام،رام              ج)رَفتم،رُفتم                   د)شکل،کامل

25/0

62

منظور از«تاج عزّت به سرم بنهادی» چیست؟

الف)تاج گذاری کردن   ب)عطاکردن بزرگی و سرفرازی   ج)شکرگزاری کردن   د)ستایش بزرگان

25/0

63

به واژه هایی که از یک جنس هستند و شعر و نثر را زیباتر و خوش آهنگ تر می کنند.....................می گویند.

25/0

 

« درس چهاردهم»

 

64

يكي از راه­هاي گسترش واژه­ها در زبان فارسي.................... است.   

5/0

65

-  يكي از راه­هاي تقويت شرح حال نويسي مطالعه­ي……… است.

الف) زندگي نامه و آثار بزرگان                  ج) رمان­هاي بلند

ب) داستان­هاي كوتاه                                 د) مناجات نامه­ها

5/0

66

درست يا نادرست بودن گزينه­هاي زير را مشخّص كنيد.           

الف)شرح حال­ها منبع خوبي براي شناخت تاريخ زندگي افرادهستند.             درست             نادرست

ب)اگر نويسنده شرح حال خود را بنويسد،اين نوشته«بيوگرافي»است.             درست             نادرست

ج)اگر نويسنده شرح حال ديگري را بنويسد به اين نوشته «اتوبيوگرافي»گويند.درست             نادرست

د)در شرح حال نويسي پرداختن به جزئيات ازتأثيرگذاري آن مي كاهد.         درست             نادرست

و)برخي از يادداشت­هاي روزانه می­توانند تبديل به فيلم يا داستان شوند.          درست              نادرست

25/1

67

به هريك از واژه­هاي زير،يك واژه­ي ديگر اضافه كنيد و سپس با آن جمله بسازيد.              

استاد:...............................................       جوان:..........................................

حرم:.................................................      دريا:............................................

2

68

مختصري از شرح حال خود را دريك بند(3سطر)بنويسيد.

5/1

 

«درس شانزدهم16»

 

69

- بخشي از ادبيّات ملّت­ها نامه­هايي است كه ................... نگاشته­اند             . 

درنوشتن نامه بايد از ............ و ............... مناسب استفاده كرد.

يكي از شرايط نامه­نويسي دقّت در .................. و رعايت منزلت گيرنده است.

2

70

چه نامه­هايي ممكن است در تحوّلات سياسي و اجتماعي و تاريخي ملّت­ها مؤثّر واقع شوند؟ نامه­هايي كه...

الف) دوستانه باشد.                         ج) شخصيت­هاي مشهور و بزرگان نوشته­اند.

ب) رسمي و اداري باشد.                 د) خانوادگي باشد.

25/0

71

نامه­اي به سازمان ملل بنويسيد و به ظلم و ستمي كه نسبت به كودكان و نوجوانان فلسطين مي­شود،اعتراض كنيد.

5/1

 

« درس هفدهم»

 

72

در مصرع«خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد»کدام آرایه­ی ادبی وجود دارد؟

الف)واج آرایی                ب)تمثیل               ج)تشبیه                د)تشخیص

25/0

73

در کدام مصرع شاعر از تلمیح استفاده کرده است؟

الف)به یک سو زمستان دگر سو بهار                   ج)همه بوستانش سراسر گل است

ب)هم از عهد جمشید و کاووس کی                   د)یکی نیل کوچک بود هیرمند

25/0

74

در مصرع«عروس جهان است ملک اراک»آرایه­ی ادبی .................................به کار رفته است.

25/0

75

احساس خود را با شنیدن بیت «خوشا مرز ایران عنبر نسیم   که خاکش گرامی تر از زّر و سیم»در 3 سطر بنویسید.

5/1

76

با استفاده از واژه های« باغ بهشت-خاک-مهر»یک بند درباره ایران بنویسید.

5/1

77

امروزه جوانان میهن ما،برابر حفظ روحیه­ی مقاومت و ایستادگی همراه با شادابی چه وظایفی دارند؟

5/1

 

درس نوزدهم

 

78

اگر در متن مطلبی بیاید که از نویسنده اصلی نباشد و آن را برای توضیح بیشتر بیاورند از نشانه­ی نگارشی........... استفاده می کنند.

الف)[  ]قلاب                        ب)«   » گیومه                        ج):  دو نقطه                     د) (  ) کمانک

25/0

79

درست یا نادرست بودن گزینه­های زیر را مشخص کنید.

الف)یکی از شرایط هر نوشته خوب «رعایت تمیزی و پاکیزه نویسی » است.  درست             نادرست

ب)در جمله­ی«وطن من ،مادر من است»آرایه­ی تشبیه بکار رفته است.            درست            نادرست

5/0

80

جمله­ی زیر را تا یک بند(3 سطر) کامل کنید.

من وطنم ایران زمین را ..........................

5/1

81

علایم نگارشی مناسب را در متن زیر، قرار دهید.

کمال الملک هم چنان در التهاب مطالب را تحمّل می کرد سرانجام سربلند کرد و گفت وطن من مادر من است

25/1

 

« درس بیستم»

 

82

استفاده از«  ... » برای ذکر جزئیات،سبب تأثیر بخشی نوشته می شود.

الف)تشبیه                   ب)توصیف                        ج)تلمیح                           د)تکرار

25/0

83

در بیت«محمّد در آغوش پدرش چونان پرنده­ای بیمناک آشیان دارد»کدام آرایه­ی ادبی وجود دارد؟

الف)تشخیص            ب)تمثیل                            ج)تشبیه                             د)تلمیح

25/0

84

کدام علایم نگارشی در این جمله قرار می گیرد؟«پس ای محّمد صعود کن»

الف)ویرگول،نقطه             ب)ویرگول،تعجّب              ج)تعجّب،گیومه              د)ویرگول،گیومه

25/0

85

به آثاری که در آن از شکیبایی،مقاومت و ایثار و شهادت سخن گفته می شود،................گویند.

الف)ادبیات تعلیمی             ب)ادبیات داستانی                ج)ادبیات پایداری                 د) ادبیات عرفانی

25/0

86

در مصرع«قلبش سرخ و روشن است،چونان سیب» طرف اوّل تشبیه کدام است؟

الف)سیب                       ب)قلب                                 ج)روشن                           د)سرخ

25/0

87

آرایه­ی ادبی مربوط به این بیت کدام است؟«پس ای محّمد صعود کن!         صعود کن تا سدره المنتهی»

الف)تضاد                            ب)تشبیه                          ج)تلمیح                             د)تشخیص

25/0

88

ادبیات پایداری چیست؟

1

89

با واژه­های «سنگ ، آزادی،فلسطین»یک بند درباره­ی مبارزات مردم فلسطین بنویسید.

5/1

 

«درس بیست و یکم»

 

90

یکی از نکات مهمی که مترجمان باید هنگام ترجمه به آن توجّه کنند،چیست؟توضیح دهید.

5/0

91

مفهوم جمله­ی «کار امروز را به فردا میفکنید که جز پشیمانی سودی ندارد» را در یک بند بنویسید.

5/1

92

یکی از دعاهایی که در قنوت می خوانید به فارسی ترجمه کنید.

1

93

متن زیر را کامل کنید.

وقت برای ما گران بهاست،زیرا......................................

5/1

[ سه شنبه بیستم مهر ۱۳۸۹ ] [ 18:38 ] [ قربانی ]

[ ]

«بسمه تعالی»

اداره آموزش وپرورش شهرستان شهرکرد ناحیه یک

مدرسه راهنمایی ..........

نام ونام خانوادگی :

نام پدر :                       

                            کلاس :

1

 

در متن زیر غلط ها ی املایی را یا فته و صحیح  آن ها را در زیر متن بنویسید .

 

    اسلام دینی جهانی است وپیامبرآن (ص) پیام آوررهمت وسعادت برای جهانیان است . سخنان سر شار از هکمت پیامبر بزرگوار اسلام مرظ مکانی ورنگ روزگار ویژه ای ندارد .تنین دلنشین کلام او فراتر از جغرافیای فرهنگی تاریخ بشر است.

 

1.                   2.               3 .                   4.

 

4

2

هم خانواده واژه های زیر را بنویسید .

متعال،               مسلمان ،              ظالم ،                 اصحاب،  

       

1

3

با توجه به معنای واژه حرف جا افتاده را بنویسید .

پبامبر ا .......م (بزرگ) اسلام فرمود:

ای ابو...ر ( نام یکی از اصحاب ) خداوند متعال به ...یمای (چهره)....اهر(آشکار)و

گفته هایمان نمی نگرد.

 

2

4

با توجه به معنای جمله شکل صحیح واژه را انتخاب کنید .

هرکه .........مسلمانی را روا کند ( هاجت ، حاجط ، حاجت )

برادر خویش را .........کن ( نسرت ،نصرت  ، نصرط )

طریق مبطلان بر نَوشتند و........حق بگستردند .(بساط ، بسات ، بصاط )

اینک ای خوب فصل ...... سر آمد . ( غریبی ، قریبی )

2

5

 دو مورد از مواردی که در هنگام نوشتن املا باید رعایت کرد بنویسید.

 

 

 

 

 

1

 

[ سه شنبه بیستم مهر ۱۳۸۹ ] [ 17:53 ] [ قربانی ]

[ ]

       

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه