نمونه سوالات دروس راهنمایی

ارائه نمونه سوالات درس املا وانشای تعدادی ازدبیران ادبیات در استان چهارمحال وبختیاری

به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فارسان

مدرسه راهنمایی نمونه دخترانه خانم مهین کریمی فارسان

************

آزمون : آیین نگارش و انشا                   پایه : سوم راهنمایی              نام و نام خانوادگی :

نوبت : اول                                      دی ماه 1390                                       نام پدر :  

  تعداد صفحه : 3                              تعداد سوالات : 9                             نام کلاس: سوم (        )

 زمان پاسخگویی : 90 دقیقه                                                                  نام دبیر : عبدالهی       

 

نمره باعدد :

 

 

نمره با حروف :

 

 

ردیف

در کارها بر خدا توکل کن (که تنها) خدا برای مدد و نگهبانی کافی است ( احزاب /3)

شمارک

1

گزینه ی  مناسب را با * مشخص کنید .

-       در کدام گزینه جمله ی زبانی به کار رفته است ؟

الف : مسجد جامع قلب شهر بود .                                         ب: اتومبیل ها گریختند .

ج: سخن عشق پیر و جوان نمی شناسد.                                 د : کربلا قرار گاه عشاق است .

-       دربیت زیر کدام آرایه ی ادبی استفاده شده است ؟

 درسینه ام دوباره غمی جان گرفته است                   امشب دلم به یاد شهیدان گرفته است )

الف : تلمیح              ب: تضمین پنهان              ج: تضمین آشکار            د : جناس

-       نخستین گام در پژوهش کدام است ؟

الف : سوال خود را درست و روشن مطرح کنیم .          ب: به منابع مکتوب مراجعه کنیم

ج: روش استفاده از منابع را بیاموزیم               د : به منابع دیداری و شنیداری مراجعه کنیم .

 

 

25/0

 

25/0

 

 

25/0

 

 


2

جمله  ی صحیح را با (ص) و جمله ی غلط را با (غ) مشخص کنید .

- در نقد فقط عیب ها و کاستی ها بیان می شود  . (               )

- انشا را می توان به شیوه داستان نوشت . (                 )

 

25/0

25/0

3

در جاهای خالی ،با  کلمات مناسب بنویسید .

-       داستانهایی که قهرمانان آن ها حیوانات هستند ، ....................... نام دارد .

-       شبکه معنایی گسترده تر از ............................. است .  

 

25/0

25/0

4

مراحل انجام یک کار تحقیقی یا پژوهشی را فقط نام ببرید .

 

 

75/0

5

بیت زیر را بازگردانی کنید .

دل شود گر به علم بیننده                                       راه جوید به آفریننده

 

1

6

آرایه های ادبی بیت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید . (سه مورد )

سعدیا ، راست روان گوی سعادت بردند                       راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

 

 

5/1

7

با هر یک از کلمه های زیر ، یک جمله ی زیبا بنویسید .

طنین :

معراج:معراج :

1

8

درباره ی امتحان امروز یک مونولوگ بنویسید . (یک بند )

 

 

 

 

5/1

9

برای واژه ی دوست  شبکه معنایی بنویسید و آنها را در یک بند به کار ببرید .

دوست : ..................... ، ..........................  ،  ..............................   ،  ..................................     .

 

 

 

2

                                                    موفق باشید                                                                   جمع کل

10

 

از دو موضوع زیر یکی را انتخاب کنید و درباره آن انشایی بنویسید . (10 نمره )

1-   کتاب فارسی سوم راهنمایی را نقد کنید .

2-   در باره ی  نقش تدبیر و دور اندیشی در زندگی انشایی بنویسید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فارسان

مدرسه راهنمایی نمونه دخترانه خانم مهین کریمی فارسان

************

آزمون : آیین نگارش و انشا                   پایه : دوم راهنمایی              نام و نام خانوادگی :

نوبت : اول                                      دی ماه 1390                                       نام پدر :  

  تعداد صفحه : 3                              تعداد سوالات : 9                             نام کلاس: دوم (        )

 زمان پاسخگویی : 90 دقیقه                                                                  نام دبیر : عبدالهی       

 

نمره باعدد :

 

 

نمره با حروف :

 

 

ردیف

در کارها بر خدا توکل کن (که تنها) خدا برای مدد و نگهبانی کافی است ( احزاب /3)

شمارک

1

گزینه ی  مناسب را با * مشخص کنید .

-       در گفت و گو های بین  اشخاص در داستان ها و نمایشنامه ها به جای نام گوینده ، از کدام علامت نگارشی استفاده می شود ؟

 الف ):                         ب)-                              ج)   ((      ))                     د )

-       در کدام مصراع از آرایه ی تلمیح استفاده شده است ؟

الف ) گهی  اسرار قرآن بازگوید .            ب) برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه ؟

ج) درونش همچو غنچه از ورق پر                 د ) یوسف آخر زمان آید به دوران ،غم مخور ن   

 

5/0

 

 

5/0

2

جمله صحیح را با (ص) و جمله ی غلط را با (غ) مشخص کنید .

-  حاشیه گذاری در دو طرف متن به زیبایی متن کمک می کند . (                  )

- در نوشتار می توان از شکل محاوره ای زبان استفاده کرد . (                     )

 

5/0

5/0

3

در جاهای خالی ،  کلمات مناسب بنویسید .

-       در نوشتن انشا باید به اصل ............................ و کوتاهی جملات توجه کنیم .

-       جملات کوتاه و پر معنی را ...................... می نامند .

-       جملات کوتاه و آهنگین را ........................... می نامند .   

-        

5/0

5/0

5/0

4

درباره ی موضوع زیر ضرب المثل بنویسید .

دوستی :

 

5/0

5

ارکان تشبیه را در مصراع زیر مشخص کنید .

ز دریای خرد گوهر  توان جست .

رکن اول ...........................    رکن دوم ........................ رکن سوم .........................               رکن چهارم ...................

1

6

 جمله بسازید .

بهار : (جمله ادبی )

کتاب : (جمله زبانی )

1

7

درباره ی مفهوم بیت زیر توضیح دهید .

ددر جهان نتوان اگر مردانه زیست                             همچو مردان جان سپردن زندگی است

 

1

8

جمله ی زیر را تا دو سطر ادامه دهید .

من یک نوجوانم ...........................

 

 

 

1

9

درباره تصویر یک متن ادبی بنویسید .(1 بند )

 

2

                                                     موفق باشید                                                                   جمع کل

10

 

 

 

از دو موضوع زیر یکی را انتخاب کنید و درباره آن انشایی بنویسید . (10 نمره )

1-   یکی از زیبایی های آفرینش را توصیف کنید .

2-   درباره ی آداب سخن گفتن انشایی بنویسید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فارسان

مدرسه راهنمایی نمونه دخترانه خانم مهین کریمی فارسان

************

آزمون : آیین نگارش و انشا                   پایه : اول  راهنمایی              نام و نام خانوادگی :

نوبت : اول                                      دی ماه 1390                                       نام پدر :  

  تعداد صفحه : 3                              تعداد سوالات : 10                             نام کلاس: اول (        )

 زمان پاسخگویی : 90 دقیقه                                                                  نام دبیر : عبدالهی       

 

نمره باعدد :

 

 

نمره با حروف :

 

 

ردیف

در کارها بر خدا توکل کن (که تنها) خدا برای مدد و نگهبانی کافی است ( احزاب /3)

شمارک

1

گزینه ی  مناسب را با * مشخص کنید .

-در کدام گزینه آرایه ی تشخیص به کار رفته است ؟

الف : معرفت کردگار ، دیدن این عالم است .         ب: ای کمیل ، این دل ها همچون ظرف هاست .

ج: زبان فارسی یک موسیقی دلنواز است .                   د : آب می رفت تا خود را به دهان خشک زمین برساند .

-مجموعه ای از نشانه های مکتوب زبان است که در زبان گوناگون شکل های مختلفی دارد

الف : زبان گفتار           ب: زبان نوشتار               ج: زبان اشاره          د : خط

5/0

2

جمله صحیح را با (ص) و جمله ی غلط را با (غ) مشخص کنید .

-  نشانه های نگارشی کمک می کنند متن را بهتر و صحیح تر بخوانیم  . (                  )

- در نثر ساده نویسنده به زیبایی نوشته ، توجه فراوان دارد تا تاثیرسخن خود را بیش تر کند   . (            )

5/0

3

در جاهای خالی ، کلمات مناسب بنویسید .

-       برای ارتباط با دیگران و بیان مقصود خود از .................... استفاده می کنیم .

-       فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حفظ و ..................... زبان فارسی می کوشد .

5/0

 

5/0

4

فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای واژه های زیر چه معادل هایی پیشنهاد داده است ؟

اس ام اس :                                       کامپیوتر :

 

5/0

5

در جمله های زیر کلمات سجع را مشخص کنید .

دانش به از مال است که دانش تو را پاسبان است و تو مال را نگهبان .

 

5/0

6

جمله ای بنویسید که کلمه ( ایران )در آن بدل باشد .

 

 

1

7

جمله ی زبانی زیر را به صورت ادبی بنویسید .

آسمان سآسمان ابری است و گاهی قطره ای باران بر زمین می ریزد .

 

 

 

1

8

نشانه های نگارشی مناسب را در متن زیر به کا ببرید .

حضرت علی (ع) می فرمایند با قناعت زیست کن تا پادشاهی کنی

 

1

9

عبارت نا تمام زیر را با 3 جمله کامل کنید .

وقتی به زیبایی های طبیعت ........................

 

 

 

5/1

10

درباره ی تصویر رو به رو 1 بند بنویسید .

 

5/1

                                               موفق باشید                                                                   جمع کل

10

 

 

از دو موضوع زیر یکی را انتخاب کنید و درباره آن انشایی بنویسید . (10 نمره )

1-   با استفاده از تشخیص یکی از وسایل اطراف خود را توصیف کنید .

2-   آرزوی شما در آینده .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ شنبه ششم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 17:47 ] [ قربانی ]

[ ]

به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فارسان

مدرسه راهنمایی نمونه دخترانه خانم مهین کریمی فارسان

************

آزمون : املای فارسی                پایه : سوم راهنمایی                              نام و نام خانوادگی :

نوبت : اول                                      دی ماه 1390                                       نام پدر :  

  تعداد صفحه : 2                              تعداد سوالات : 9                             نام کلاس: سوم (        )

 زمان پاسخگویی : 30 دقیقه                                                                  نام دبیر : عبدالهی       

 

نمره باعدد :

 

 

نمره با حروف :

 

 

ردیف

در کارها بر خدا توکل کن (که تنها) خدا برای مدد و نگهبانی کافی است ( احزاب /3)

شمارک

1

گزینه ی  مناسب را با * مشخص کنید .

-       معنی واژه ی (مقر ) چیست ؟

الف : قرارگاه                 ب: استقرار             ج: مستقر                د : قرار

-       کدام واژه مفرد است ؟

-       الف : الوان              ب: دیار                  ج: معراج                 د : عشاق

5/0

2

جمله صحیح را با (ص) و جمله ی غلط را با (غ) مشخص کنید .

-در املای کلمات مرکب ، نوشتن هر دو شکل جدا نویسی و سر هم نویسی درست است . (        )

- بهتر است واژه های عربی املاء و انشاء را بدون (ء) بنویسیم . (                 )

5/0

3

در جاهای خالی ، کلمات مناسب بنویسید .

-       هر چه در وجود است همه صنع خدای تعالی است .   صنع یعنی ...........................

-       آیات جمع ِ .................. است .

5/0

4

با توجه به مفهوم هر واژه در جای خالی ، حرف مناسب بنویسید .

-       وقت آن است که باقی ..............  مان خود به ادارسانم .

                                     برعهده گرفتن کاری

-       سر انجام مـ ......  هور سربازان مقدونی گردیدند .

                      شکست خورده

5/0

5

شکل صحیح واژه های داخل کمانک  را برای جاهای خالی انتخاب کنید .

 

-       صحنه ی کربلا ................ شد . (تداعی تدایی )

-       سوگند دروغ عمر و ...................... زندگی زود با خلل کند. (اثاث اساس )

-       هر که بر معصیت ................ بود، از خدای نترسد .(مسر مصر )

-       از جمال صورت قصر و ................. ملک و ی خبر ندارد (سریر صریر )

1

6

با کلمه های زیر جمله بنویسید .

طنین :

میغ :

1

7

برای کلمه های زیر رابطه ی خواسته شده را بنویسید .

هم خانواده ی عشّاق ، .........................               مترادف عقده ، ............................

شکل دیگر هجده ، ...........................                    هم آوای حیات ، ........................ وایآ

2

8

رابطه ی واژه های زیر را بنویسید .

آینه ، آیینه :.......................................                                  صواب ،ثواب :..............................

گه ،گاه :..........................................                                     مدهوش ، متحیّر :..........................

عجایب ، عجیب :..................  ، .................                ظالم ، مظلوم :.......................  ،   ..................

 

2

9

در جمله های زیر غلط های املایی را مشخص کنید و درست آن ها را بنویسید .

-جوانان باید دارای قریهه ی نقد و تحلیل گردند .

موش پرسید : حال چیست ؟ گربه گفت : مقرون به ابواب بلا و مشغّت .

بدیهی است که امروزه مسئولیت ما پیچیده تر و سنگین تر است .

رودخانه ماند و نظاره کرد که چگونه حیاط معمول شهر متوقّف شد .

1-...................................   2-....................................          3-.......................      4-...........................

2

                                       موفق باشید                                                                   جمع کل

10

 

 

 

به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فارسان

مدرسه راهنمایی نمونه دخترانه خانم مهین کریمی فارسان

************

آزمون : املای فارسی                پایه : دوم راهنمایی                              نام و نام خانوادگی :

نوبت : اول                                      دی ماه 1390                                       نام پدر :  

  تعداد صفحه : 2                              تعداد سوالات : 9                             نام کلاس: دوم (        )

 زمان پاسخگویی : 30 دقیقه                                                                  نام دبیر : عبدالهی       

 

نمره باعدد :

 

 

نمره با حروف :

 

 

ردیف

در کارها بر خدا توکل کن (که تنها) خدا برای مدد و نگهبانی کافی است ( احزاب /3)

شمارک

1

گزینه ی مناسب را با * مشخص کنید .

-       کدام گزینه با توجه به معنی به تشدید نیاز داد ؟

الف : مسلم : مسلمان        ب: مبین : آشکار کننده            ج: معین : یاور            د: قوت : توشه 

-       کدام واژه مفرد است ؟

-       الف : ائمه            ب: اصول                   ج: روایت                د : القاب

5/0

2

جمله  ی صحیح را با (ص) و جمله ی غلط را با (غ) مشخص کنید .

-نامه  ی الکترونیکی معادل فارسی ایمیل است . (             )

 

- آیات جمع مکسر آیه است .(              )

5/0

3

در جاهای خالی ، کلمات مناسب بنویسید .

-       -املای درست واژه های هم آوا از طریق متن و ................. میسّر است .

-       پرنده +ان = ................................

 

5/0

4

با نوشتن حرف مناسب ، کلمه های زیر را کامل کنید .

مو.... ر( با وقار )         منحـ..... ر( محدود )     فرا .....  ت ( آسایش )     ....... ور (خوبان بهشتی )

 

1

5

شکل صحیح واژه های داخل کمانک  را برای جاهای خالی انتخاب کنید .

-       دو گانگی از میان ...................... ( برخاست ، برخواست )

-       کاش مادر بزرگ کمتر ................... بخورد . (غصّه ، قصّه )

-       ایرانیان ساختن بناهای عام المنفعه را .................. آخرت می گویند (ثواب ، صواب )

-       زبان رسمی عامل .................... همه ی اقوام یک سرزمین است . ( انسجام ، انصجام )  

1

6

با کلمه های زیر جمله بنویسید .

طرب :

معمور :  

1

7

برای کلمه های زیر رابطه ی خواسته شده را بنویسید .

ارسال ، رسل ...................                   صادق ، کاذب ..........................

غالب ، قالب ............................                    بنا ، بنّا ...................................

دیار دار ............................   ، ......................... وایآ

5/1

8

با استفاده از متن زیر ، برای هر یک از اصطلاحات یک جفت واژه بنویسید .

ایرانیان با ادب ترین مردم جهان اند . هنگام ورود یا خروج از محلی به هم تعارف می کنند . جوانان ایرانی پاک و هنرمندند . اگر به سببی با هم  به جدال برخیزند ، خشم و غضبشان زود فرو می نشیند و هنگام مجادله ی لفظی هر گز نام پاک خدا را به زشتی نمی برند .

مفرد و جمع : ................  ،  .................             هم خانواده : .......................    ،   .....................

مترادف : .....................  ،  ..................                  متضاد : .....................    ،    .......................  

2

9

در جمله های زیر غلط های املایی را مشخص کنید و درست آن ها را بنویسید .

-صدای غلقل سماور در فضای اتاق پیچیده بود .

- مردم انقلابی ایران به پیشوایی بنیان گزار انقلاب اسلامی سه اصل اساسی را به عنوان هدف اصلی خود به جهانیان اعلام کردند .

- فواصل میان قطعات باغ مسطور از انواع و اقسام درختان میوه است .

- بهار فصل تجدید حیات طبیعت و تابستان فصل پخته گی و کمال طبیعت است .  

1-............................   2-.............................          3-.....................          4-...........................

2

                                     موفق باشید                                                                   جمع کل

10

 

به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فارسان

مدرسه راهنمایی نمونه دخترانه خانم مهین کریمی فارسان

************

آزمون : املای فارسی                پایه : اول راهنمایی                              نام و نام خانوادگی :

نوبت : اول                                      دی ماه 1390                                       نام پدر :  

  تعداد صفحه : 2                              تعداد سوالات : 9                             نام کلاس: اول (        )

 زمان پاسخگویی : 30 دقیقه                                                                  نام دبیر : عبدالهی       

 

نمره باعدد :

 

 

نمره با حروف :

 

 

ردیف

در کارها بر خدا توکل کن (که تنها) خدا برای مدد و نگهبانی کافی است ( احزاب /3)

شمارک

1

گزینه ی  مناسب را با * مشخص کنید .

-       کدام واژه جمع است ؟

الف : ایرانیان                 ب: مهربان                     ج: شادمان                       د : تاجیکستان

-کدام کلمه دو تشدید نیاز دارد ؟

الف :  تمدن                     ب: جدیت                      ج: علمیه                          د : مرجعیت

5/0

2

جمله ی صحیح را با (ص) و جمله ی غلط را با (غ) مشخص کنید .

-جلال هم خانواده ی جمال است  (             )

- درخت یک واژه ی دو تلفظی است  .(              )

5/0

3

در جاهای خالی ، کلمات مناسب بنویسید .

-در نوشتن املا دقت و ................. موجب می شود تا متن آن به دور از هر گونه خطا باشد .

-به کلماتی که به یک شکل خوانده و تلفظ می شوند اما شکل نوشتاری آن ها و در نتیجه معنی آن ها متفاوت است؛ ................... می گویند .

5/0

4

با توجه به مفهوم واژه ها، با نوشتن حرف مناسب آن ها را کامل کنید .  

تحـ.............. ـین( آفرین گفتن )                                           مباحـ..........ـه ( گفت و گو )

.......ـفر ( یکی از ماه های قمری )                                        .....لال (گوارا)

 

1

5

شکل صحیح واژه های داخل کمانک  را برای جاهای خالی انتخاب کنید .

-       هر گاه می بینم زبان فارسی ...................... شده ، غمگین می شوم .(خار ، خوار )

-       دانش ..................... است . ( فرمان گذار ، فرمان گزار )

-       پیامبر از سجده .........................  . ( برخاست ، برخواست )

-       - بهار فصل تجدید ................ طبیعت است ( حیات ، حیاط )  

1

6

با کلمه های زیر جمله بنویسید .

صواب  :

رأفت و عطوفت  : 

1

7

رابطه ی واژه های زیر را بنویسید .

مقتدایی و پیشوایی (                        )                  رنج و سختی (                       )

غم ها و شادی ها (                       )                      صبا و سبا (                                 )

خالق و خلق (                             )                        مهربان ، مهربان (                    )      رابطه ی واژه های  زیر را بنویسید .

مقتدایی و پیشوایی (                      *

5/1

8

برای واژه های زیر رابطه ی خواسته شده را بنویسید .

هم خانواده ی معارف                  مفرد هم وطنان

متضاد توانگر                                      هم آوای سفر 

2

9

در جمله های زیر غلط های املایی را مشخص کنید و درست آن ها را بنویسید .

- خدمات زوقی نشان دهنده ی احساسات خالصانه ی ایرانیان است .

- هر وقت نظم و نصری دل پذیر می خوانم شادمان می شوم .

- روحم چنان قرق فهمیدن بودن که از هیجان می لرزید .

- مردم به نشانه ی اعتراض تضاهرات کردند .

1-...............................   2-.........................          3-......................          4-...........................

2

                                                    موفق باشید                                                                   جمع کل

10

 

 

 

 

 

 

 

به نام خداوند جان و خرد                                          کزین برتر اندیشه بر نگذرد

اداره آموزش و پرورش شهرستان فارسان

مدرسه راهنمایی نمونه مهین کریمی فارسان

آزمون املای تقریری                 پایه : سوم                      نوبت : اول /دی ماه 1390               طراح : عبدالهی

 

 

 

      سپاس باد یزدان دانا و توانا را که آفریدگار جهان است و درود بر محمّد مصطفی   ( صلّی الله علیه و آله و سلّم ) که خاتم پیغامبران است و آفرین بر اصحاب اوی و اهل بیت و گزیدگان اوی که خلق را به راستی پند دادند و طریق مبطلان بر نوشتند و بساط حق بگستردند .

ای ابوذر ، سخنان بیهوده مگوی و به اندازه ی نیاز ،سخن بگوی . گشاده روی و خندان باش که خدای تعالی ، گشاده روی و آسان گیر را دوست دارد .

موش گفت : من همیشه به غم تو شاد بودمی و ناکامی تو را عین شادکامی خود شمردمی . لکن امروز شریک توام در بلا ، بدان سبب مهربان گشته ام و برخرد و فراست تو پوشیده نیست که من راست می گویم ، اکنون مرا ایمن گردان تا بند های تو همه ببرم و فرج یابی این ملاطفت بپذیر که عاقل در مهمّات ، توقّف جایز نشمرد .

در زمین نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است و جوانب وی فراخ گسترانیده و از زیر سنگ های سخت ، آب های لطیف روان کرده ، تا بر روی زمین می رود و به تدریج بیرون می آید و در وقت بهار بنگر و تفکّر کن که چون دیبای هفت رنگ گردد بلکه هزار رنگ شود.

سعدی می فرماید : (( مثل هم نشین بد چون آهنگر است ، اگر جامه نسوزد ، دود در تو گیرد و مثل هم نشین نیک چون عطّار است که اگر مشک به تو ندهد ، بوی در تو گیرد . ))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خداوند جان و خرد                                          کزین برتر اندیشه بر نگذرد

اداره آموزش و پرورش شهرستان فارسان

مدرسه راهنمایی نمونه مهین کریمی فارسان

آزمون املای تقریری                 پایه : دوم                      نوبت : اول /دی ماه 1390               طراح : عبدالهی

 

 

 

      سپاس و ستایش ، خداوندی را سزاست که به واسطه ی ارسال رسل و ابلاغ کتب ، دل های رمیده را آرمیده ساخت . خداوندی را ستایش کنیم و نیایش نماییم که عفوش خطا پوش است .

نگاه محسن دوباره پی دست های مادر بزرگ دوید . مادر بزرگ دستی به صورت خود کشید (( الّهم صلّ علی محمّد و آل محمّد)) همیشه دانه ی آخر تسبیح را که می انداخت ، صلوات را بلند ختم می کرد .

ایرانیان دارای هوش و استعداد فکری خوبی هستند . آن ها در فرا گرفتن امور فنّی و هنری و هر گونه علوم استعداد و قابلیّت فراوان دارند . نرم و انعطاف پذیر ، نجیب ، با ادب ، پر آزرم و خوش رو هستند و بر این اعتقادند که هر چه خدا خواهد ، همان می شود .

تابستان نیز به ضرورت کم کم جای خود را به پاییز می دهد . درختان از پوشش سبز خود عریان می شوند و گویی با اهتزاز برگ های زرد ونارنجی و سرخ آتشین در باد ، شعله می کشند و هزار رنگ با هم در می آمیزند . زیبایی این همه رنگ آمیزی بدیع در خزان کم تر از رنگ های سرزنده و شاداب بهار نیست .

هر که در حال توانایی نیکویی نکند ، در وقت ناتوانی سختی بیند . نادان را به خموشی نیست واگر این مصلحت بدانستی ، نادان نبودی .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خداوند جان و خرد                                          کزین برتر اندیشه بر نگذرد

اداره آموزش و پرورش شهرستان فارسان

مدرسه راهنمایی نمونه مهین کریمی فارسان

آزمون املای تقریری                 پایه : اول                      نوبت : اول /دی ماه 1390               طراح : عبدالهی

 

 

 

       پیامبر گرامی اسلام ، محمّد بن عبدالله (ص) در آداب و رفتار و اخلاق ، اسوه ی عالمیان است . آن چنان که خداوند مهربان در قرآن کریم می فرماید: (( به درستی که رسول خدا برای شما اسوه و نمونه ی نیکویی است .))

-ای کمیل ، دانش به از مال است که دانش ، تو را پاسبان است و تو مال را نگهبان مال با هزینه کردن کم آید و دانش با پراکنده شدن بیفزاید .

-با زبان فارسی می توانم اندرز استادان اخلاق را بشنوم . هم چنین می توانم با فهم و مناجات مومنان و عارفان بزرگ دل به آنان بسپارم و به معبود و محبوب آنان ایمان بیاورم .

-آب ، این روح مذاب امیدو زندگی ، تازه نفس ، جوان ، زلال و نیرومند با گام های استوار و امیدوار شتابان می رفت تا خود را به دهان خشک زمین و صدها کشتزار سوخته و نگاه های پژمرده ی هزاران درخت تشنه برساند .

-کتاب پر رمز و راز آفرینش و شگفتی های طبیعت سرشار از درس ها و اندرزهاست اگر نیروی جوانی و شادابی و چالاکی این دوره را با تأمّل ، تفّکر و بصیرت همراه کنیم به شکوفایی خواهیم رسید . تمیزی و پاکیزگی، آراستگی و پاک دلی ، ما را با زیبایی های جهان پر شکوه الهی همراه و همسایه می کند .

 

 

 

 

 

[ شنبه ششم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 17:31 ] [ قربانی ]

[ ]

       

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه