نمونه سوالات دروس راهنمایی

ارائه نمونه سوالات درس املا وانشای تعدادی ازدبیران ادبیات در استان چهارمحال وبختیاری

به نام او که آغازی است نیکو

اداره کل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری

اداره ی آموزش وپرورش منطقه/ناحیه.......

سوالات آزمون ارزشیابی آغازین (ادبیات فارسی) پایه ی دوم راهنمایی

نام ونام خانوادگی:..........................                           نام پدر:..........................                                نام مدرسه:............................  

تعدادسوالات :   25                                                زمان : 35 دقیقه                                                تعداد صفحات :   3صفحه

 

 

ردیف

سوالات ارزشیابی آغازین درس ادبیات فارسی پایه دوم راهنمایی

 

1

«عالي »و «آلي » نسبت به هم چه حالتي دارند؟                                                                                                                               الف - هم آوا                 ب- مترادف                       ج-  متضاد                د- هم خانواده

 

2

«استقلال » و  «وابستگي»  نسبت به هم چه حالتي دارند؟                                                                                                 الف - هم آوا                  ب- مترادف                       ج - متضاد                  د- هم خانواده 

 

3

در چندمین شخص فعل ماضی شناسه آشکار نیست؟

الف سوم شخص مفرد         ب سومشخص جمع    ج اوّل شخص جمع     د- دوم شخص مفرد

 

4

با توجه به طرز قرار گرفتن قافیه در شعر زیر مشخص کنید شعر درچه قالبی سروده شده؟

چه خوش گفت زالی به فرزند خویش              چو دیدش پلنگ افکن  و پیل تن

گر از عهد خُردیت یاد آمدی                              که بیچاره بودی در آغوش من

نکردی در این روز بر من جفا                             که تو شیر مردی  ومن  پیر زن

الف ) غزل        ب ) مثنوی      ج )قطعه      د ) قصیده

 

5

کدام زوج واژه ها با سایرگزینه ها متفاوت است؟

          الف) سعادت وشقاوت               ب)حسرت وندامت        ج)شادی وطرب                         د)تفکّر وتأمّل

 

6

کدام گزینه با سایر گزینه ها هم خانواده نیست ؟

           الف) تعجّب                         ب)اعجاب                                 ج)جعبه                          د)عجیب

 

7

با توجّه به معنی املای کدام گزینه ،نادرست است؟

الف)حلاوت:شیرینی      ب)خوار :  بی مقدار         ج)معمور:آبادشده                          د)اثاث:پایه وبنیاد

 

8

نوعی نثر ،که نویسنده به زیبایی نوشته،توجّه فراوان دارد.

        الف)نثرتاریخی                  ب) نثرادبی                                ج) نثرساده                                   د) نثرروزنامه ای 

 

9

-  مفهوم جمله ی«دانش به ازمال است،که دانش تو را پاسبان است وتو مال را نگهبان»چیست؟

         الف) دانش ومال هر دو نگهبان انسان هستند.                 ب) مال وثروت،بهترین نگهبان انسان است.

          ج) برتری علم ودانش را ،بر مال وثروت بیان می کند.                       د) انسان باید از علم ودانش خود پاسبانی کند.

 

10

در کدام مصراع شاعر از «تخیّل »بهره گرفته است؟

            الف)من میهنم ایران زمین را،دوست دارم.                                   ب)شبنم از روی برگ گل برخاست.

              ج)  من عشایر زاده ای ،آزاده ام.                                               د) گه از دیوار سنگ آمد،گه از در.

 

11

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟

    الف)شهید رجایی بسیار متواضع بود.                                           ب)مسلمان ،شکست وخاری را نمی پذیرد.

  ج)  ما باید به وظایف اسلامی خود،عمل کنیم.                             د) غرق عظمت وجاذبه ی خالق درس بودم.

 

12

 

در کدام گزینه، هر دو واژه «مرکّب» هستند؟

 الف)نوجوان،چلچراغ            ب)دانش ، آفریدگار              ج)  کتاب، صحرا          د) باغبان،لیوان

 

13

در مصرع «ابر از هجر كه مي گريد بدين سان زار زار؟» كدام آرايه ادبي به رفته است؟

الف : تشبيه 5     ب: تشخيص 5     ج : تضاد 5     د : تلميح 5

 

14

باتوجه به بيت «درونش همچو از ورق پر      به قيمت هرورق زان يك طبق دُرّ» طرف دوم تشبيه كدام است؟

الف : طبق 5   ب : ورق 5   ج : غنچه 5     د : كتاب 5

 

15

کدام گزینه به تر تیب واژه ها می تواند جمله های زیر را کامل کند؟

من مشغول بازی در .........خانه مان بودم که صدای اذان را شنیدم. دلم می ...........به مسجد بروم ونمازم را اول وقت بخوانم که ........زیادی دارد .

الف : حیاط ،خواست ، ثواب          ب : حیاط ، خاست ،ثواب              

ج : حیاط ، خواست ، صواب              د : حیات ، خواست ، صواب

 

16

شکل صحیح واژه ها را با استفاده از حروف بهم ريخته، در جای خالی قرار بدهید.

شهید رجایی معلّمی ................... وصمیمی ودر کارش بسیار دقیق و منظّم وجدّی بود. ( ت ، و ، ض ، ا ، ع ، م )

او نصف ورقه را پر کرده بود وهنوز هم با اراده و............... عجیبی به این کار ادامه می داد . ( م ،ج ، س ، ت ، ا)

 

17

شكل درست املاي كدام  واژه  با توجه به معناي آن درست نيست ؟

الف - اصرار : پا فشاري كردن          ب - صلاح : اسلحه      ج -  اضطراب : پریشان حالی    د هراس : بیم ، ترس

 

18

کدام زوج واژه ها ،با سایر گزینه ها متفاوت است؟

           الف)عطوفت،مهربانی                  ب)معروف ،مشهور                       ج)تعلیم،تعلّم                                   د)مجلس،محفل

 

19

کدام واژه به معنی خانه­ی چوبین یافلزی مشبک است که بر روی مزار بزرگان دین قرار می دهند؟

الف حرم           ب گنبد           ج- ضریح           د- صحن

 

20

کدام گزینه در مورد جمله­ی « تکالیفم را از روی کتابت نوشتم » صحیح است ؟

الف )  ـَم ضمیر متصل ، « را» نشانه مفعول ،   ـ َت ضمیر پیوسته

ب ) ـَ م شناسه ، تکالیفم نهاد ، «از» حرف اضافه ، نوشتم فعل

ج)  «را » حرف اضافه «از » حرف اضافه ـَم ضمیر جدا

د ) نوشتم فعل ماضی  ، کتاب اسم ، روی صفت

 

21

کلمه مناسب را در جاهای خالی بنویسید

الف- ایرانیان ساختن بناهای عام المنفعه را ....... آخرت می دانند (صواب- ثواب)                                                                                                 د- بهار فصل تجدید ..........طبیعت است (حیاط- حیات)

 

22

1- جمله هاي به هم ریخته ی زیر را مرتب کنید.

الف - نوجوان ، کشف استعدادها،آینده ی ،جستجوی،در،و،است،خویش

ب- بپرسيد ، اگر ، جايي ، از ، متوجه ، نشده ايد ، را ، از ، معلم ، آن ، را ، درس ، خوب

 

23

مفهوم بیت زیر را در دو سطر بیان کنید.

همه عالم ، تن است وایران ،دل                                نیست گوینده زین قیاس ،خجل

 

24

بن ماضی یا مضارع افعال زیر را مشخص کنید .

می رفتیم :

بنویسید:

 

25

در برخی از داستان ها نویسنده با استفاده از تخیّل وآوردن شخصیّت  های غیر انسان، ذهن ما را وامی دارند تا شبیه آن ها را در جامعه واطراف خود پیدا کنیم .

این گونه داستان ها را «..........................................................» می گویند.

سربلند باشید

[ سه شنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۰ ] [ 12:9 ] [ قربانی ]

[ ]

       

[ طراح قالب: آوازک | Theme By Avazak.ir | rss ]
مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه